Home | Contact | Lid worden | Sitemap | Inloggen
Onze Club De Auto
Foto: DS Centrale
HomeDe ClubActueelArchief
Tip de redactie

Besluitvorming Milieuzone


 

Update: 18 juli 2008

Eind juni heeft de Amsterdamse gemeenteraad het plan Voorrang voor een Gezonde Stad aangenomen. De milieuzone voor oudere personenauto’s is onderdeel van het pakket aan maatregelen. De oppositie was fel tegen, maar de coalitiepartijen PvdA en GroenLinks steunden de plannen van wethouders Tjeerd Herrema (Verkeer) en Marijke Vos (Milieu). Dit ondanks dat feit dat de noodzaak voor de milieuzone en het effect ervan op de luchtkwaliteit niet of nauwelijks is aangetoond en de landelijke politiek de maatregelen ontraadt. Minister Eurlings wil geen verschillende maatregelen per stad, maar een landelijk systeem. Hij liet weten de gemeente Amsterdam alleen onder strikte voorwaarden toegang te zullen geven tot de gegevens van de RDW.

Of de milieuzone er definitief komt, is overigens nog niet zeker. De gemeente zal beginnen met voorbereidingen, maar toetst medio 2009 nog of de luchtkwaliteit niet is verbeterd met de dan al bestaande maatregelen.

Mede dankzij de inspraakreakties van de club, de FEHAC en vele Amsterdamse leden is in het aangenomen plan gelukkig een uitzondering voor oldtimers ouder dan 25 jaar opgenomen. Dit is voor ons als DS-rijders natuurlijk positief, mocht de milieuzone definitief worden ingevoerd. De uitzonderingsregel zal in het komend jaar nader worden uitgewerkt. Zoals we hieronder op 1 juni al schreven is de vrijstelling voor oldtimers zoals de gemeente Amsterdam die in gedachten heeft minder gunstig is dan we zouden willen.

Ook voor de bedrijven die gespecialiseerd zijn in klassiekers en binnen de beoogde milieuzone liggen is er grote onzekerheid. Dit geldt voor enkele DS specialisten, waaronder Partnergarage de D.S. Keyzer. De gemeente Amsterdam stelt een systeem voor waarbij garagisten voor hun klanten dagontheffingen kunnen aanvragen. Even langskomen is dan niet meer mogelijk en het creëert een enorme partij administratieve rompslomp.

Dit is wat ons betreft dan ook nog niet het einde van het verhaal. We zullen in nauwe samenwerking met de FEHAC blijven streven naar een zo gunstig mogelijke regeling.

--------------------------------

Update: 01 juni 2008

Het onlangs door de Gemeente Amsterdam gepresenteerde bijgestelde plan voor de milieuzone zag er voor de oldtimers op het eerste gezicht goed uit. In een nader gesprek tussen de FEHAC en de Gemeente Amsterdam is de situatie echter minder rooskleurig gebleken. Het komt er op neer, dat er alleen voor oldtimers binnen de Ring een permanente ontheffing kan worden aangevraagd. Het moet dan gaan om een personenauto die ouder is dan 25 jaar en waarvoor een oldtimerverzekering is afgesloten. Maar voor oldtimers van buiten de Ring ligt het anders. Niet-Amsterdammers kunnen waarschijnlijk een tijdelijke ontheffing aanvragen, maar hierover is nog geen zekerheid. Naar aanleiding hiervan heeft de FEHAC bijgaand persbericht uit laten gaan:

MS Word Documentpersbericht 27 mei 2008 Uitzondering oldtimers veel beperkter dan gedacht - FEHAC blijft Amsterdamse plannen kritisch bezien(1)

------------------------------------------ 

Ontheffing voor oldtimers A'dam

Update: 23 mei 2008

Mede dankzij de inspraakreakties van de Citroën ID/DS Club Nederland en van tientallen leden heeft de Gemeente Amsterdam het plan voor de milieuzone aangepast. In bijgaande Nota van Beantwoording komt op veel plekken onze inbreng en de reaktie daarop terug.

Bekijk: Nota van Beantwoording

Er komt onder meer een ontheffing voor auto’s die ouder zijn dan 25 jaar met een oldtimerverzekering. Hiermee zal de ID/DS gelukkig niet uit het Amsterdamse straatbeeld verdwijnen.

De komende maanden vindt er in Amsterdam definitieve besluitvorming plaats over het Plan Voorrang voor een Gezonde Stad. Het is nog niet bekend hoe de uitzonderingsregel voor oldtimers precies in z'n werk zal gaan. Dat hoeft pas eind 2009 helemaal uitgeregeld te zijn. Het is natuurlijk van belang dat uitzonderingsregel voor ons in de praktijk gaat werken. Als club zullen we de ontwikkelingen daarom nauwlettend blijven volgen en zo nodig proberen bij te sturen.

------------------------------------------ 

Oldtimer wordt niet geweerd in Amsterdam

Update: 19 mei 2008

Goed nieuws voor de DS bezitter in Amsterdam, maar ook voor de DS bezitter in Nederland.

Website van Amsterdam:
http://www.gezondelucht.amsterdam.nl/main.php?obj_id=1023527292

Op nos.nl http://www.nos.nl/nos/artikelen/2008/05/art000001C8B9A9B78FD5A7.html

------------------------------------------ 

Inspraak Milieuzone Amsterdam

Update: 19 april 2008

Inspraak
Intussen heeft de Citroën ID/DS Club Nederland gebruik gemaakt van de officiële inspraakmogelijkheid, zie ingevoegd pdf-document hieronder:

Inspraak Citroen ID/DS Club Nederland

Ook hebben tientallen vooral Amsterdamse leden op individuele basis een inspraakreaktie ingestuurd. We hebben vernomen dat er totaal ruim 700 inspraakreakties zijn ontvangen. Het grote aantal van ID/DS rijders was daarbij niet onopgemerkt gebleven en helpt om de plannen aangepast te krijgen.

Gesprek met Wethouder Herrema
Vrijdag 11 april is er op het stadhuis in Amsterdam een gesprek geweest tussen de Citroën ID/DS Club Nederland en de Gemeente Amsterdam. Van de Citroën ID/DS Club Nederland waren bestuursleden Hans Bohlmeijer en Mischa Bart en Amsterdams lid Kees van der Veer bij het gesprek aanwezig. Namens de Gemeente Amsterdam namen Tjeerd Herrema, wethouder Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, zijn politiek assistente Marloes Michels en Maarten Voster, projectleider Voorrang Gezonde Stad, deel aan het gesprek.

We hebben in het gesprek allereerst uitgelegd wat de club inhoudt en onze inspraakreactie toegelicht. Via ons eigen ledenonderzoek binnen de ring van Amsterdam konden wij aannemelijk maken dat het doorsnee Amsterdamse lid gemiddeld 6.800 km per jaar rijdt met de DS, waarvan 380 km binnen de ring. Bovendien rijdt 53% van deze leden op LPG en wordt de DS nauwelijks voor korte ritten ingezet.

In het gesprek stelde wethouder Herrema de vraag of er voor de DS misschien mogelijkheden waren om de auto uit milieutechnisch oogpunt te innoveren. Naast het rijden op LPG (schoner) en bijvoorbeeld toepassing van 123 Ignition (betere verbranding, dus minder schadelijke stoffen) zijn de mogelijkheden bij de DS nog beperkt. De Duitse katalysator is nog (steeds) in een experimentele fase.

Wethouder Herrema informeerde ons dat er inderdaad een regeling gaat komen voor oldtimers, gezien het spaarzame gebruik. Hij liet ons expliciet weten dat wij onze leden al kunnen toezeggen dat de Citroën ID/DS daar gezien de leeftijd zeker onder zal vallen. De vraag is op dit moment vooral hoe de regeling er in detail uit gaat zien. Men neigt ertoe om 25 jaar als grens te gebruiken, zoals die ook door de overheid voor de belastingvrijstelling wordt gehanteerd. Als alternatief is de mogelijkheid genoemd om auto’s met blauwe kentekenplaten uit te zonderen, ofwel die van voor 1978. Er wordt ook nog gezocht of er een kilometerbeperking aan de oldtimeruitzondering gekoppeld kan worden. Hier is men nog op zoek naar goede mogelijkheden. Een idee is dat alleen oldtimers met een oldtimerverzekering (met maximum kilometrage) uitgezonderd worden. We hebben aangegeven dat onze leden in veel gevallen nauwelijks kilometers maken binnen de ring, maar bijvoorbeeld wel tijdens vakanties naar Frankrijk. De Gemeente zal de FEHAC ook betrekken bij het nader uitwerken van de uitzondering voor oldtimers.

Behalve de aanpassing voor oldtimers is er een aantal andere aanpassingen op het plan beoogd. Zo wil men auto’s van voor 1992 die aan dezelfde uitstootnormen voldoen als nieuwere auto’s ook toelaten. Voor garagisten binnen de ring wordt gedacht aan een regeling dat zij via een webapplicatie kentekens van klanten kunnen aanmelden voor vrijstelling op de afgesproken datum.

Milieucommissie
Sinds enige tijd is er binnen de club een milieucommissie actief. Deze commissie onderzoekt de milieuaspecten op het gebied van klassieke auto’s, de ID/DS in het bijzonder. Er spelen diverse ontwikkelingen in andere landen, zowel qua regelgeving als techniek. De milieucommissie kijkt bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen in Duitse steden en onderzoekt wat haalbare mogelijkheden zijn om de uitstoot zo ver mogelijk te beperken. Denk hierbij aan de effecten van goed afstellen van de auto, LPG-inbouw, katalysatoren. Uw inbreng is welkom! Stuur uw reactie naar milieu@citroeniddsclub.nl.

------------------------------------------ 

Inspraak Milieuzone Amsterdam

Update: 26 maart 2008

90 leden in en om Amsterdam hebben gereageerd op ons verzoek het inventarisatieformulier van FEHAC en club in te vullen en te retourneren. Dit helpt ons om te komen tot een goede argumentatie tegen de plannen van de gemeente. 

Het hele plan kunt u nalezen via de internetsite www.gezondelucht.amsterdam.nl. Hier vindt u ook nadere informatie over de inspraakprocedure. Tot en met 2 april aanstaande bestaat de mogelijkheid om officieel inspraak te doen. Dit kan per email naar: inspraakvoorranggezondestad@ivv.amsterdam.nl of per post naar: Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam. 

Onlangs heeft de ANWB haar zienswijze bekend gemaakt, zie: http://www.anwb.nl/published/anwbcms/content/pagina/nieuws/nieuwsartikelen/over-anwb/080320-anwb-vraagt-om-aanpassing-plan-luchtkwaliteit-amsterdam-.nl.html

Als club zullen we ook voor 3 april inspraak doen. Dit in nauw overleg met de FEHAC. 

Daarnaast is het wenselijk dat de direct door de maatregel getroffen leden zelf op individuele basis van de inspraakmogelijkheid gebruik maken. Ofwel zij die in Amsterdam of omgeving wonen of regelmatig in Amsterdam moeten zijn. Als hulpmiddel hebben we bijgaande voorbeeld-inspraakbrief opgesteld. 

VOORBEELD-INSPRAAKBRIEF

U kunt deze persoonlijk aanpassen/aanvullen en insturen. Minimaal de rood gemarkeerde gegevens dient u persoonlijk te maken (zoals uw naam en adres). U bent uiteraard vrij om extra tekst toe te voegen en delen te schrappen of aan te passen. Wij weten graag hoeveel leden inspraak doen. Stuurt u even een mailtje naar ledenadmin@citroeniddsclub.nl als u gebruik heeft gemaakt van de inspraakmogelijkheid?


Het Bestuur.

------------------------------------------ 


DS weg uit Amsterdam?

Update: 9 maart 2008

Sinds medio februari zijn de plannen van de Gemeente Amsterdam in het nieuws om het gebied binnen de Ring A 10, met uitzondering van Amsterdam Noord, verboden gebied te maken voor alle auto’s op benzine en lpg van vóór 1992 en voor alle dieselauto’s zonder roetfilter.

Als club raakt dit ons natuurlijk volop. Diverse leden hebben ons al over dit verontrustende bericht benaderd. Amsterdam is een heel belangrijke case. Als het voorstel hier aangenomen wordt, volgen ongetwijfeld andere steden, gebieden, etc. ... tot uiteindelijk (grote delen van) het hele land? Als bestuur bekijken we welke mogelijkheden we hebben om te voorkomen dat de ID/DS Amsterdam niet meer in mag.

FEHAC

In eerste instantie doen we dat via ons FEHAC-lidmaatschap (www.fehac.nl). De FEHAC is de overkoepelende belangenorganisatie voor het in stand houden van klassieke voertuigen. De FEHAC spreekt met veel mensen uit of dichtbij de (Amsterdamse) politiek om te lobbyen voor de belangen van de klassiekers. De FEHAC vindt dat:

1)      Voor een gering en moeilijk meetbaar milieueffect geen disproportionele maatregelen getroffen mogen worden, en de mensen die het minste rijden dus niet het meest benadeeld mogen worden.

2)      Eigenaren van klassiekers die binnen de Ring wonen niet mogen worden gedupeerd.

3)      Klassiekerevenementen binnen de Ring mogelijk moeten blijven.

4)      Het bestaansrecht van bedrijven met veel klassiekerliefhebbers in hun klantenkring niet op het spel mag worden gezet.

5)      Benzine- en lpgvoertuigen de luchtverontreiniging die de stad wil bestrijden (fijn stof en stikstofdioxide) nauwelijks veroorzaken, en daarom niet verboden mogen worden.

De FEHAC heeft gelukkig van de gemeente Amsterdam vernomen dat ze willen meewerken aan een uitzonderingsregeling voor oldtimers, maar succes is helaas absoluut nog niet verzekerd.


Inventarisatie

Als bestuur zijn we van mening dat het verstandig is dat ook de club zelf waar mogelijk de politiek en media laat weten dat er veel weerstand is tegen de plannen. We hebben dan ook zelf onder meer een gesprek aangevraagd met wethouder Tjeerd Herrema.

Van belang is dat er goede argumentatie is tegen de plannen, zo veel mogelijk onderbouwd met feiten. De plannen kunnen een enorme impact hebben op iemands leven en vrijheid. In geval van de ID/DS kan het betekenen dat de eigenaren hun grote liefhebberij ontnomen wordt. Het is de vraag in hoeverre dat juridisch gezien tegengehouden kan worden. Daarnaast is het de vraag welk effect deze draconische maatregel op het milieu zal hebben. Dit lijkt beperkt, want het treft een kleine groep van grotendeels weinigrijders. Om onze argumenten met feiten te kunnen onderbouwen hebben de leden in en om Amsterdam het door de FEHAC opgestelde inventarisatieformulier over gebruik en stalling binnen de ring ontvangen. We vragen de leden die het nog niet terug gestuurd hebben dit alsnog te doen, want hoe meer feitelijke informatie we hebben, hoe beter!


Hulp

We nodigen leden nadrukkelijk uit om ons hierbij te ondersteunen. Kunt u ons helpen met de juridische kant van deze zaak of met feitelijke informatie over de milieueffecten, neem dan contact op (bestuur@citroeniddsclub.nl). Ook vernemen we graag als er leden/DS-liefhebbers zijn die in de landelijke of Amsterdamse politiek zitten of daar dicht tegenaan.


Het Bestuur.

overige artikelen in Archief